TPI Logo  THAI PET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
  Leading Plastic Product and Plastic Packaging Original Design Manufacturer
COMPANY
HOTLINE
 
     
 
Home Company Product Service News Career Search
 
 

  Contest Poster  
 
     
 

โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ | THAI PET PLASTIC BOTTLE DESIGN CONTEST
ภายใต้หัวข้อ “เครื่องดื่มเสริมคุณประโยชน์” (FUNCTIONAL DRINK)

ทางบริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เกิดจากแนวความคิด  จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ของตนผ่านการออกแบบที่ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ทางบริษัทจึงทำการจัดการจัดประกวดนี้ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สอง เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ได้ที่ บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.thaipet.co.th/Html/Contest.html และส่งใบสมัครที่ designcontest@thaipet.co.th โดยที่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 – 807 - 2323 ต่อ 102, 02 - 445 – 5776 - 7 ต่อ 102 หรือสอบถามทางอีเมล์ได้ที่ designcontest@thaipet.co.th

PDF Icon  ดาวน์โหลดใบสมัคร
PDF Icon  ดาวน์โหลดใบปะหน้าผลงาน PDF Icon  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงงาน


หลักเกณฑ์การสมัครเข้าแข่งขัน

1. ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับที่กำหนดได้ไม่จำกัด แต่ผู้สมัครสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์การออกแบบด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น
4. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่หรือมีผู้ผลิตมาก่อน
5. ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ทั้งการออกแบบด้วยมือ และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3D CAD Software เช่น Autodesk, UGNX, Solid Work เป็นต้น)


ขนาดผลงาน
หากเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยมือ ขนาดรูปแบบผลงานที่กำหนด คือ ขนาด A2 (40x60 ซม.)
หากเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขนาดรูปแบบผลงานที่กำหนด คือ ขนาด A3 (โดยให้บันทึกตัวโมเดลบรรจุภัณฑ์สามมิติ (CAD) และผลงานการออกแบบที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ .ai และ PDF ลงในแผ่น CD)

เทคนิคและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวความคิด ( Design concept )
2. ประเภทของเครื่องดื่มเสริมคุณประโยชน์ ( Drinking content )                                         
3. ภาพพัฒนาการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Design development )
4. ภาพแสดงด้านต่างๆ ( Orthographic view )          
5. รายละเอียด ( Detail )
6. ขนาด สัดส่วน ( Dimension )
7. ภาพทัศนียภาพ ( Perspective )
8. มาตราส่วน ต่อหน่วย ( Scale / Unit )

ผลงานสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ  สีโปสเตอร์  สีชอล์ค   สีเทียน  สีอะคริลิค Yoken marker และ Copic marker  เป็นต้น

ตัวอย่างรูปแบบผลงาน

ผลงานที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Work Example


เกณฑ์การตัดสินผลงาน
พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

1. คุณภาพผลงาน( เนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วน ) 15 คะแนน
2 เนื้อหาสอดคล้องกับประเภทเครื่องดื่มและหัวข้อการประกวด 15 คะแนน
3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จริงในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 20 คะแนน
4 ความน่าสนใจของแนวความคิดและความคิดสร้างสรรค์                50 คะแนน

***หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นข้อยุติ ในกรณีที่จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการอาจขอพิจารณาขยายช่วงรับและยื่นใบสมัครพร้อมผลงานได้ตามความเหมาะสม


รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 เป็นทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 เป็นทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 เป็นทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัล  Popular Vote เป็นทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดเวลาโครงการประกวด
1. ขอรับใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2557 ณ  บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.thaipet.co.th/Html/Contest.html
2. หมดเขตยื่นใบสมัครและส่งผลงาน วันที่ 31 มีนาคม 2557   
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งจะประกาศบนเว็บไซต์ http://www.thaipet.co.th/Html/Contest-Award.html
4. พิธีมอบรางวัล  วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด
 
 

 

ทีมงานขอให้น้องๆทุกท่านสนุกกับการสร้างสรรค์จินตนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยที่เรากับน้องๆจะช่วยกันพัฒนารูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติไปด้วยกันและอย่าลืมมากด Like ให้กับเฟสบุ้คของบริษัทที่ www.facebook.com/info.thaipet เพื่อที่น้องๆจะได้ไม่พลาดกับข่าวสารโครงการประกวดของเรา

 
 
©THAI PET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED . ALL RIGHTS RESERVED.